EEN WOLK VAN EEN WINKEL VOOR BABY, KIND, MAMA & OMA  |  GA NAARwww.shop.thebabyscorner.be

Laatste nieuws

Privacy

dinsdag 29 mei 2018

Privacy

Privacyverklaring

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op  een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze  privacyverklaring lichten we dit toe. Ze gaat in op 28/03/2018 en houdt  rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die  op 25/05/2018 van kracht wordt. We hebben het hier over gegevens van jou  als klant, als toekomstige klant of als andere betrokkene (bv  contactpersoon in een bedrijf).

Baby’s Corner bvba is als verwerkingsverantwoordelijke gevestigd te  B-9810 Nazareth, Steenweg Deinze 33. Je kan ons telefonisch bereiken (00  32 9 3811270), per mail (klantendienst@babyscorner.be) of via de website thebabyscorner.be.
Het ondernemings-/BTW-nummer is 0880289351.

Verwerkingsdoeleinden


Baby’s Corner bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van  klanten (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedata kinderen  en noodzakelijke facturatiegegevens) voor klanten- en orderbeheer (o.a.  klanten- en geboortelijstadministratie, opvolgen van  bestellingen/leveringen, facturatie,…), uitvoering van service en  garantievragen, profilering (analyse van verkooptransacties met het oog  op het bijsturen van de bedrijfsstrategie) en het verzenden van  gepersonaliseerde reclame (direct marketing).

Rechtsgronden van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG met name
a)      Contractuele basis: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
b)      Het gerechtvaardigd belang : noodzakelijk om te kunnen functioneren en ondernemen;
c)       Toestemming,

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis  van toestemming heeft de klant steeds het recht om de gegeven  toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden


Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de  vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant  worden gedeeld met een vennootschap in België die postmailings verzorgt.  Voor e-mailing wordt gewerkt met het mailingprogramma Copernica;

Baby’s Corner bvba garandeert dat de ontvangers van persoonsgegevens  de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter  bescherming van deze gegevens. Zij zullen eveneens conform de AVG moeten  werken.

Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard  gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten  te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, wettelijke  garantieperiodes) en voor een termijn van 12 jaar na de laatste  verkooptransactie in het kader van direct marketing activiteiten.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 


De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn  persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of  onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten  beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende  persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (AVG) met inbegrip van  profilering op basis van die bepalingen.

Direct marketing


De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke  verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht


De klant heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde,  gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te  bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere  vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant  gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen  en/of een e-mail te verzenden naar klantendienst@babyscorner.be.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer  (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).
Laden
Laden