EEN WOLK VAN EEN WINKEL VOOR BABY, KIND, MAMA & OMA  |  GA NAARwww.shop.thebabyscorner.be

Laatste aanpassingen: 5 februari 2014

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper & definities

Wij zijn:

Baby’s Corner bvba
Steenweg Deinze 33
B-9810 Nazareth

E-mailadres: info@babyscorner.be
Telefoonnumer: 09 381 12 70
Ondernemingsnummer: 0880289351

Lijstlegger: persoon die een geboortelijst heeft geopend bij the baby’s corner
Schenker: persoon die één of meerdere artikelen koopt van een door een lijstlegger aangelegde geboortelijst

Artikel 2 - Toepasselijkheid & Voorwaarden

1.     Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2.     Geboortelijstartikelen worden niet aan huis geleverd. De door de schenker gekochte artikelen kunnen ofwel door de schenker zelf in de winkel afgehaald worden, ofwel door de lijstlegger in de winkel afgehaald worden.

3.     Om een artikel van een geboortelijst te kopen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4.     Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5.     Als je online een artikel van een geboortelijst koopt, bezorgen we je bovendien samen met de aankoopbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

6.     Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling

1.     Ons assortiment geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door the baby’s corner gewijzigd worden. Wij voorzien ook in de mogelijkheid om in het kader van een geboortelijst een bedrag te schenken in de vorm van cadeaucheques.

2.     Als we bij het online weergeven van geboortelijsten gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. De afbeeldingen zijn bovendien illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs inbegrepen zijn.

3.     Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact en overschrijving via de geselecteerde banken. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4.     Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: afhaling in de winkel door de schenker of afhaling in de winkel door de lijstlegger. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

1.      Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug exclusief de verzendkosten.

De aankoop in het kader van een geboortelijst maakt het voorwerp uit van specifieke voorwaarden, u neemt daartoe het best contact op met ons op het nummer 09 381 12 70.

2.      De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.

3.      Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.      Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

5.      Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

6.      Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, dien je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Baby’s Corner bvba, Steenweg Deinze 33, 9810 Nazareth. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Baby’s Corner bvba, Steenweg Deinze 33, 9810 Nazareth
E-mail:
klantenservice@babyscorner.be

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 
- Naam/Namen consument(en) 
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Artikel 5 - De prijs

1.     De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.     Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. 

Artikel 6 - Betaling

1.     Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2.     Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Levering

De artikelen op een geboortelijst worden niet geleverd. De schenker kan het artikel zelf afhalen in de winkel, of kan het artikel door de lijstlegger laten afhalen.

Artikel 8 - Overmacht

1.     In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2.     Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

1.     Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2.     Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen

1.      We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via klantenservice@babyscorner.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 dagen te behandelen.

2.     Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 11 - Privacy Statement

In overeenstemming met de Belgische wetgeving worden de gegevens van onze klanten enkel aangewend voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven. Bovendien heeft de klant te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van the baby’s corner. U kan ons hiervoor contacteren via mail (klantenservice@babyscorner.be).

Laden
Laden